Regulamin uczestnictwa w warsztatach

Regulamin uczestnictwa w warsztatach

 • Warsztaty odbywają się na terenie Radia Wrocław, ul. Karkonoska 10.
 • Rekrutacja na warsztaty wraz z ich pełnym opisem ogłaszana jest na stronie internetowej Radia Wrocław – www.radiowroclaw.pl oraz na stronie Akademii Młodego Radiowca www.akademiaradiowca.prw.pl oraz na www.facebook.com/akademiamlodegoradiowca/
 • Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku od 8 do 17 lat. Zapisu na warsztaty mogą dokonać wyłącznie Przedstawiciele ustawowi Uczestników.
 • Rekrutacja prowadzona jest pod telefonem 71 78 02 420 oraz mailem: akademia@radiowrocław.pl i trwa do momentu wyczerpania limitu miejsc. Chęć uczestnictwa w warsztatach zgłasza się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Za termin zgłoszenia uznaje się termin nadesłania podpisanego formularza wraz z uiszczeniem pełnej opłaty na konto Radia Wrocław BH I O/Wrocław 27 10301289 0000000047882079.
 • Zgłoszenia dokonać można także osobiście w dziale promocji radia Wrocław. Za termin zgłoszenia uznaje się wtedy termin przyjęcia wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez pracownika Radia Wrocław wraz z dokonaniem opłaty.
 • Osoba, która zakwalifikowała się do uczestnictwa w warsztatach, może z niego zrezygnować pocztą elektroniczną w odpowiedzi na wiadomość potwierdzającą pomyślną rekrutację, nie później jednak niż cztery dni przed ich rozpoczęciem. Wówczas opłata za warsztaty zostanie w całości zwrócona lub dziecko będzie mogło uczestniczyć w tych samych warsztatach w innym terminie.
 • Jeżeli dziecko nie będzie uczestniczyło w warsztatach i nie zgłoszą Państwo rezygnacji najpóźniej na 4 dni robocze przed ich rozpoczęciem, spowoduje to powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów warsztatów na podstawie otrzymanej faktury VAT. Rezygnację należy zgłaszać drogą mailową na adres akademia@radiowrocław.pl
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów, jeżeli na warsztaty zgłosi się niewystarczająca liczba uczestników.
 • Organizator warsztatów zapewnia ich realizację w salach i studiach nagraniowych spełniających odpowiednie standardy dla zajęć warsztatowych. Uczestnikom warsztatów zapewnione zostaną materiały niezbędne do uczestnictwa w zajęciach.
 • Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do odwołania lub wprowadzenia zmian w programie lub w organizacji warsztatów (w tym terminu i miejsca jego przeprowadzenia). Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania uczestników o odwołaniu lub zmianach telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 • Organizator zastrzega sobie prawo własności do wykonywanych podczas zajęć prac (w tym autorskie prawa majątkowe). Nie wpływa to na osobiste prawa autorskie Uczestnika warsztatów.
 • Uczestnik przenosi na Organizatora całość autorskich praw majątkowych i pokrewnych do prac wykonywanych podczas zajęć.
 • Przedstawiciel ustawowy Uczestnika wyraża zgodę na nieodpłatne, publiczne wyeksponowanie pracy dziecka na antenie Radia Wrocław, Radia RAM i Radia Wrocław KULTURA, na stronie internetowej Organizatora warsztatu, opatrzonej zdjęciem wizerunku dziecka oraz następującymi danymi osobowymi: imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia. Dane osobowe przetwarzane w tym zakresie są przekazywane dobrowolnie Organizatorowi od Przedstawicieli ustawowych Uczestników. Przedstawiciele ustawowi Uczestników są poinformowani o prawie do dostępu do treści danych osobowych Uczestników i prawie ich weryfikacji.
 • Poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu oraz wizerunku utrwalonego na fotografiach oraz materiałach video dla potrzeb promocyjnych Radia Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29.29.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883).
 • Na terenie Radia Wrocław Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP oraz PPOŻ.
 • Złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z opłatą, stanowi jednocześnie aprobatę dla zasad ubezpieczenia Uczestnika przez Przedstawiciela Ustawowego. Stosowne zapisy dotyczące ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków zawarte są w treści oświadczenia.
Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Kciuk.pl
 • Wykop
 • Śledzik